Expertlösningar för värmekameror. Ring oss nu på 013 - 17 81 00

Cookiepolicy

På denna webbplats använder vi cookies. Detta cookie-uttalande beskriver användningen av cookies på www.termisksystemteknik.se, samt vilka syften vi använder cookies för.

Definitioner:

 • Cookies: en teknologi som gör det möjligt att lagra och läsa information i din webbläsare och som kan användas för många olika ändamål.
 • Förstaparts-cookies är cookies som sätts av och används av denna webbplats,
 • Tredjeparts-cookies är cookies som sätts och används av tredje parter, det vill säga andra webbplatser/tjänster vi använder på denna webbplats. Alla tredjeparts-cookies på denna webbplats är dokumenterade efter namn.

Denna webbplats använder både förstaparts-cookies och tredjeparts-cookies.
Vi använder cookies för följande ändamål:

 • Funktionscookies:
Dessa är nödvändiga cookies som ser till att denna webbplats fungerar som den ska.
 • Analys och statistik:
Detta är cookies som används för trafikmätningar och analys av användningsmönster etc.
 • Personifiering/anpassning:
Cookies som används för att anpassa webbplatsen baserat på vad vi vet om dig. Det kan till exempel vara att vi visar information om produkter/tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig eftersom du har visat intresse för produkten/tjänsten vid tidigare besök på webbplatsen.
 • Marknadsföring:
Detta är cookies som används för att styra vår marknadsföring, till exempel genom att visa annonser på andra webbplatser till dem som har besökt denna webbplats.

 

Integritetspolicy

Information om behandling av dina personuppgifter

Syftet med denna integritetspolicy är att tillhandahålla dig information om hur Termisk Systemteknik AB (”vi” eller ”Termisk”) behandlar dina personuppgifter i samband med besök på vår webbplats och tillhörande aktiviteter såsom utskick av nyhetsbrev och utbildningar/evenemang. 

Termisk är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi respekterar din integritet och värnar om de personuppgifter vi behandlar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

 • Loggning av ditt besök på vår webbplats
 • Kategorier av personuppgifter
 • IP-adress, webbläsare samt version, operativsystem och tidpunkt för besöket.

Rättslig grund 

Vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter i samband med ditt besök på vår webbplats i syfte att hantera våra besöksloggar samt möjliggöra analys av sådana och utvärdera din kundupplevelse.

Lagringsperiod

Besöksloggarna raderas efter 30 dagar och back-up:er efter fem (5) år.
För mer information om hur vi hanterar kakor som samlas in i samband med ditt besök på vår webbplats, vänligen se vår cookie policy.

 

För utskick av nyhetsbrev och andra utskick

Kategorier av personuppgifter
E-postadress samt i vissa fall namn och organisation.

Rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån ditt lämnade samtycke samt utifrån vårt berättigade intresse. I samband med nyhetsbrev behandlas dina personuppgifter baserat på ditt lämnade samtycke. Vid andra utskick anser vi att vi har ett berättigat intresse att marknadsföra våra andra evenemang och tjänster.

Lagringsperiod 

Nyhetsbrev: Tills du väljer att återkalla ditt lämnade samtycke; och 
Andra utskick: Dina personuppgifter gallras trettio (30) dagar efter att utskicket har genomförts. 

 

Hantering av ärenden via e-post till Termisks informationsmejl 

Kategorier av personuppgifter 

Namn, e-postadress, telefonnummer, titel, arbetsplats, organisation samt sådana uppgifter som den registrerade väljer att informera om. 

Rättslig grund 

Vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig/din organisation vid eventuella frågor via e-post.

Lagringsperiod 

Vi behandlar dina personuppgifter under en period om två (2) år från att ärendet har klarmarkerats.

 

Tillhandahållande av utbildningar och evenemang 

I detta ingår samtliga tillhörande aktiviteter till utbildningen/evenemanget som exempelvis administration av anmälan, deltagarlistor och fotografering, livesändning och inspelning för bearbetning och publicering i marknadsförings- och informationsmaterial respektive sociala medier.

Kategorier av personuppgifter 

Namn, e-postadress, telefonnummer, titel, organisation, fakturauppgifter, bilder, videor och ljudupptagning (för internt och externt bruk) och eventuella kostpreferenser/allergier för det fall vi anordnar ett fysiskt evenemang med tillhörande mat/dryck.

Rättslig grund 

Vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter i samband med utbildning/evenemang eller motsvarande i syfte att administrera deltagarlistor samt tillhörande aktiviteter till utbildningen/evenemanget. Material från utbildningen/evenemanget kan komma att bearbetas och publiceras i marknadsförings- och informationsmaterial respektive sociala medier i syfte att fler ska kunna ta del av utbildningen/evenemanget, sprida kunskap om internet och informera om våra tjänster. Vi behandlar också personuppgifter med den rättsliga grunden avtal för uppfyllande av våra avtalsåtaganden.

Lagringsperiod 

Dina personuppgifter raderas löpande och senast efter 18 månader från tidpunkten för utbildningen/evenemanget med undantag för bilder, videor och ljudupptagning som kan komma att användas i marknadsförings- och informationsmaterial för en längre tidsperiod. Information om eventuella kostpreferenser/allergier raderas snarast efter att aktiviteten har slutförts. Om Termisk tar betalt för utbildningen/eventet sparas fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.

 

Användare besvarar enkätundersökningar  

Kategorier av personuppgifter 

Namn, e-postadress, företag, titel och IP-adress.

Rättslig grund 

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån vårt berättigade intresse att utvärdera och förbättra våra tjänster.

Lagringsperiod 

Dina personuppgifter raderas när resultatet från undersökningen är sammanställt och senast efter ett (1) år.

Bidrag till Internetmuseum 

I detta ingår behandling av lämnade bidrag till Internetmuseum där det kan förekomma personuppgifter om andra personer än den som bidragit med materialet, exempelvis om du är omnämnd av skaparen till bidraget.

 

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Termisk är varsamma med hur och till vilka vi delar dina personuppgifter. Vi har därför implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, obehörig åtkomst, etc. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat till sådana som utifrån ovan angivna ändamål behöver tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer och andra samarbetspartners som vi anlitat eller samarbetar med för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig. I detta fall delas dina personuppgifter med; 

 • Get a Newsletter Scandinavia AB, för hantering av nyhetsbrev och andra utskick via tjänsten Getanewsletter 
 • CRM Bolaget CRMBOLAGET, för hantering av kontakter och säljärenden. 

Vissa leverantörer och samarbetspartners kan ha del av sin verksamhet utanför EU/EES. Om Termisk överför personuppgifter till sådana leverantörer eller samarbetspartners använder vi oss bland annat av standardavtalsklausuler som har godkänts av den Europeiska Kommissionen för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning, med anledning av en pågående juridisk process eller efter en tvingande begäran av myndighet.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Lagringsperioderna för dina personuppgifter (se informationen ovanför) är baserade på följande faktorer: 

 • Ändamålet för vilket dina personuppgifter samlades in. 
 • Den relation vi har med dig som registrerad. 
 • Eventuella rättsliga skyldigheter att behandla dina personuppgifter under en specifik tidsperiod.

 

Vilka är dina rättigheter?

I samband med att vi behandlar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter som du hittar mer information om här nedanför.

Rätten till tillgångDu har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför personuppgifterna behandlas, vem vi delar personuppgifterna med, etc. Du har även rätt att få tillgång till personuppgifterna och begära en kopia av de personuppgifter som behandlas. 

Rätten till rättelse: Om du märker att vi har felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig, kan du alltid begära att vi rättar eller kompletterar dessa personuppgifter. 

Rätten till radering och begränsningI vissa fall kan du begära att vi raderar dina personuppgifter eller att vi begränsar vår behandling under en viss tid. 

Rätten att invändaDu har i vissa fall rätt att invända mot den behandling vi utför, exempelvis mot sådan behandling som vi utför baserat på vårt berättigade intresse. Om dina personuppgifter behandlas utifrån att du lämnat ditt samtycke, har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke. 

Rätten till dataportabilitetI de fall vi baserar behandlingen på ditt samtycke eller på uppfyllande av avtal har du också rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och få dessa överförda till en annan personuppgiftsansvarig. 

×